Språkval och meritpoäng

Elevernas språkval har stor betydelse både i grundskolan och i gymnasieskolan.

Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och till högskolan.

Meritpoäng vid gymnasieantagningen

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. Ett exempel på sammanlagd betygspoäng är om eleven har A i alla ämnen räknas det som 20 (poäng) x 16 (ämnen) = 320 poäng, meritvärde. Utöver dessa betyg så får ett 17:e betyg i moderna språk läggas på och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Moderna språk och meritpoäng

Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan alltså tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Men detta är bara om eleven läst moderna språk som språkval. Modersmål kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Om eleven fått betyg i färre ämnen

Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget i moderna språk som språkval läggas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng.

Timplan för grundskolan

För att se vilka obligatoriska ämnen som finns i grundskolan, se följande länk till grundskolans timplan:

Timplan för grundskolan

Meritpoäng vid ansökan till högskolan

När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av slutbetyget i gymnasieskolan som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen. Läs mer om meritpoäng i Universitets- och högskolerådets faktablad.

Meritpoäng (Universitets- och högskolerådet)

Läsa språk som språkval eller elevens val

För att kunna få hög meritpoäng i moderna språk måste studierna påbörjas i grundskolan. Språket i grundskolan måste också läsas som så kallat språkval. Då börjar man oftast i årskurs 6. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket under grundskolan och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan.

Om man läser språket inom ramen för elevens val påbörjar man studierna senare, oftast i årskurs 8. Då hinner eleven bara till nivå 1 i grundskolan. Detta gör att eleven inte kommer att hinna skaffa sig maximal meritpoäng för språk inom ett nationellt program i gymnasieskolan.

Att byta ut sitt språk

I grundskolan är det möjligt att byta sitt moderna språk mot modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Detta kan påverka möjligheten att skaffa meritpoäng till högskolan. Men det kan ändå vara en bra lösning för den enskilde eleven att byta ut sitt språk. Här får man göra en individuell bedömning.

Modersmål

På grundskolan kan modersmål läsas som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid om man vill undvika att byta ut sitt moderna språk inom språkvalet. På gymnasieskolan kan modersmål läsas som individuellt val eller som utökat program om man vill undvika att byta ut sitt moderna språk. Modersmål ger inte meritpoäng.

Vilket språk ska man välja?

För att få mer information om vad som skiljer de olika språken åt bör man vända sig till sin skola eller kommun. Kursplanerna för moderna språk är gemensamma för alla språk. Det betyder att det är samma kursplan och betygskriterier för alla språk. Alla kommuner måste erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska.

Senast granskad: 2018-11-30
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se