Specialskola

I specialskolan kan bland annat elever som är döva eller har en hörselnedsättning gå. Utbildningen ska så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Specialskolan har tio årskurser. Det finns fem regionala och tre nationella specialskolor. Under Sök grundskola kan du söka fram specialskolorna genom att klicka i Specialskola.

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan kan tas emot i specialskolan om de:

  • Är döva eller hörselskadade.
  • Har en grav språkstörning.
  • Är dövblinda.
  • Har en synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) fattar beslut om en elev kan tas emot i specialskolan.

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ligger till grund för verksamheten. Specialskolan omfattas av läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Senast granskad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se