Sjöfartsyrken

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss för sjömän, men ombord på fartyg arbetar flera olika yrkesgrupper tätt tillsammans. Fartygsbefäl har ansvar för besättning, last och passagerare. De är arbetsledare och ser till att fartyget förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Maskinbefäl ansvarar för maskin och teknisk utrustning på fartyget. Matroser arbetar med underhållet av fartyget och med lastning och lossning av lasten.
Detaljbild från en kommandebrygga

Samtliga yrken inom sjöfarten arbetar på fartyg till sjöss. Man kan vara anställd av ett rederi eller ett bemanningsbolag.

Arbetsuppgifter
Fartygsbefälet
är ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Det är befälhavaren som har mest erfarenhet av navigering och ansvar för säkerheten på fartyget. Till exempel att det framförs på ett säkert sätt och är bemannat enligt säkerhetsbestämmelser. Man sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt. Befälhavaren assisteras av en eller flera styrmän.

Som styrman är man ansvarig för att framföra fartyget och för fartygets underhåll. Man övervakar lastning och lossning, ser till att fartyget lastas på rätt sätt. Det ingår även att vara arbetsledare för däckspersonalen och ansvara för underhållsarbete som reparationer, målning och liknande.

Matroser
arbetar med fartygets underhåll så som att måla, smörja, reparera och hålla rent. Man hanterar trossar (de mkt grova rep som används vid förtöjning och avfärd), håller utkik från bryggan och går säkerhetsrundor. Matroser är med vid lastning och lossning och sköter till exempel kontrollen av fartygets kranar och truckar.

Maskinbefälet som även kallas teknisk chef och har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och den tekniska utrustningen ombord. I arbetet ingår administrativt arbete som att sköta kontakten med rederiet och myndigheter, ekonomiskt ansvar för maskinområdet samt ansvar för brandskyddet. Man ansvarar för det löpande underhållet och övervakningen av driften av fartygets maskiner. Man planerar arbetet, beställer reservdelar och är arbetsledare för maskin- och underhållspersonalen.

Det finns en eller flera maskinister som ansvarar för det dagliga underhållet av maskinerna. De leder arbetet för maskinpersonalen som arbetar med det mer praktiska underhållet som att kontrollera, smörja och byta ut reservdelar på fartygets maskin.

Arbetsmiljö
Buller, vibrationer och sjögång är en del av arbetsmiljön på ett fartyg.

Arbetstid
Man bor och arbetar ombord på fartygen under långa perioder. Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg. Ofta är man till sjöss lika länge som man är ledig i land. Det vanligaste är perioder på fyra till sex veckor till sjöss. Vaktgång och jourtjänstgöring är vanligt.

Arbetsmarknad utomlands
Arbetsmarknaden för befälstjänsterna finns även utomlands på fartyg som inte är svenska. De som arbetar som matroser eller maskinpersonal arbetar vanligtvis för svenska arbetsgivare.

Förmågor

Förmågor som den som arbetar inom sjöfartsyrken behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Den som arbetar som befäl behöver kunna fatta beslut och prioritera även under stressiga situationer.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera med sina medarbetare och göra sig förstådd, till exempel då man har arbetsledande uppgifter.

Organisationsförmåga: Det är viktigt att kunna planera och organisera arbetet, samt att kunna prioritera. När fartyget lämnar hamnen måste allt fungera och allt matierial som man kommer behöva finnas ombord.

Social förmåga: Arbetet på ett fartyg innebär att man under långa, sammanhängande perioder arbetar och bor tillsammans med den övriga besättningen, vilket förutsätter att man är flexibel och tolerant mot de andra personerna ombord.

Samarbetsförmåga: Besättningen på ett fartyg är helt beroende av varandra för att lösa uppgifterna ombord och det är viktigt att samarbetet fungerar.

Säkerhetsfokus: Fartygets besättning och passagerarnas säkerhet är central. Det är viktigt att kunna följa rutiner och instruktioner kring säkerhet. I en krissituation måste man kunna agera och lösa situationer självständigt.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.