Controller

En controller arbetar med att analysera, följa upp, stötta styrningen och skapandet av strategier inom företag eller organisationer. Controllern är ett stöd för ledningen genom att analysera ett område av verksamheten. Det kan till exempel handla om ekonomi eller kvaliteten på verksamheten. Controllern ställer en diagnos på hur styrningen fungerar. Analytisk förmåga är en viktig egenskap för dem som söker sig till yrket.
Controller i arbete

En controller kan arbeta i alla typer av organisationer. Det kan vara allt från mindre privata företag till globala koncerner eller offentliga verksamheter.

Arbetsuppgifter
Controllern arbetar med analyser av en verksamhet utifrån olika perspektiv för att den ständigt ska förbättras och nå resultat. Det finns två huvudinriktningar på controllerns arbete.

En finansiell controller har som främsta uppgift att analysera dåtid och nuläge i ekonomiska siffror. Att kunna läsa av resultat- och måluppfyllnad och sedan rapportera till ledning samt till övriga i organisationen är det viktigaste. Ledningen ska kunna få en bra bild av hur nuläget är för att förstå framtiden. En annan titel är accounting controller.

En verksamhetscontroller är mer inriktad på framtiden. Hen gör analyser av förutsättningar för en framgångsrik verksamhet utifrån flera olika perspektiv. Det kan till exempel handla om hur marknaden utvecklas, nya lagar som påverkar eller om kvalitet. Analysen ska hjälpa ledningen att ta fram strategier på kort och lång sikt. Inom privat sektor kallas man då ofta för business controller.

Underlagen till analyserna samlas in både inom och utanför företaget. Det ingår i arbetet att hålla sig uppdaterad på vad som händer i omvärlden som kan påverka verksamheten på olika sätt. Det behövs även ett nära samarbete med många andra yrkesgrupper för att dra rätt slutsatser. Controllern behöver därför ha bra kontakter både inom och utanför verksamheten. Ibland arbetar hen även utanför landets gränser.

Att presentera det man kommit fram till så att alla förstår är en viktig uppgift för controllern. Controllern är pådrivande för att få hela verksamheten till att gå från ord till praktisk handling.

I ett mindre företag går ofta de två rollerna som beskrivs ovan ihop. Controlleryrket har utvecklats mot att bli mer styrande och nära ledningen i verksamheten. Nya områden kommer hela tiden till, hållbarhet är ett exempel som en controller kan behöva titta på.

Förmågor

Förmågor som en controller behöver ha eller utveckla:

Analytisk: Kunna analysera verkligheten bakom händelseförlopp och siffror och utifrån det dra slutsatser om framtiden.

Kommunikativ förmåga Att vara en god kommunikatör och uttrycka sig väl i tal och skrift.

Pedagogisk förmåga: Kunna förklara och strukturera den ekonomiska analysen.

Samarbetsförmåga: Att kunna arbeta tillsammans med andra.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.