Produktionstekniker

Produktionstekniker är ett samlingsbegrepp för ett antal olika yrkesroller.
Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och även mellan företag.
Målsättningen är att tillverkningen ska ske så effektivt som möjligt.

Arbetsuppgifter
En produktionsteknikers arbete kan handla om både metodutveckling och förbättringar av den tekniska utrustningen. Det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. Jobbet kan också handla om att optimera materialflöden i en tillverkningsprocess så att man undviker att halvfabrikat blir liggande i väntan på nästa steg i processen. Målet är att produktionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt. Att lösa olika typer problem som uppstår i produktionsprocessen kan också vara en del av arbetsuppgifterna.

Inköp av maskiner och annan utrustning kan vara en uppgift för produktionsteknikern. Då måste man räkna på investeringen och ta reda på hur lång tid det tar att tjäna in pengarna den kostat. Även i det sammanhanget är det nödvändigt att ha en helhetssyn på produktionsprocessen så att utrustning med lämplig kapacitet väljs. Det finns ingen anledning att ha en maskin som producerar väldigt mycket på kort tid om inte resten av kedjan hänger med.

Dokumentationsarbete kan också falla på produktionsteknikerns lott. Det är en viktig del av ett företags kvalitetsarbete, och det är ett område som många gånger gränsar till produktionsteknikerns ansvarsområde. En uppgift kan vara att följa produktionen och se till så att den följer fastlagda rutiner i de fall sådana finns. Det kan också finnas särskilda lagar och regler som ska följas inom olika typer av industrier.

Produktionstekniker deltar ofta i olika typer av projekt. Exempelvis produktutveckling bedrivs ofta i projektform. När nya produkter utvecklas måste de gå att tillverka på ett effektivt sätt. Där behövs produktionsteknikerns kunskaper. Det förekommer också att produktionsteknikern leder projekt kring förändringsarbete och metodutveckling inom företaget.

Förmågor

Förmågor som produktionstekniker bör ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Arbete med metodutveckling eller förbättringar av den tekniska utrustningen ställer krav på analytisk förmåga.

Problemlösningsförmåga: Att lösa olika typer problem som uppstår i produktionsprocessen är en del av arbetsuppgifterna.

Samarbetsförmåga: En naturlig del av jobbet är att man har mycket kontakt med människor. Produktionsteknikern fungerar ofta som en länk mellan produktionsledet och andra funktioner på företaget.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognoserna nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.