Psykoterapeut

Psykoterapeuter arbetar med psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling. De undersöker psykiska problem, kartlägger hinder och möjligheter och hjälper människor att hitta lösningar för att hantera problemen. Arbetet sker genom samtal med individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi man arbetar med.
Bild på en psykoterapeut som samtalar med en patient.

De flesta psykoterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, oftast inom psykiatrin men även på vårdcentraler och företagshälsor. Ett annat arbetsområde är familjerådgivning inom kommunal verksamhet. En del psykoterapeuter är egna företagare som bedriver egen terapi och handledning, ibland kombinerat med en anställning.

Arbetsuppgifter
Psykoterapeuter ger psykoterapeutisk och psykoanalytisk behandling genom samtal med individer, familjer och grupper. De arbetar med att undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera problemen. Patienter kan söka hjälp för till exempel depressioner, fobier, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ätstörningar.

Den psykoterapeutiska behandlingen kan ske som kort- eller långtidsterapi. Korttidsterapi brukar vara mellan 12-40 samtal och långtidsterapi pågår ofta under flera år. Behandlingen kan till exempel gå ut på att förändra beteenden som patienten hindras av eller att patienten ska komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.

Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsformer. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi man arbetar med. Exempel på psykoterapiformer är psykoanalytisk och psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

Psykoanalys är en långvarig terapimetod som kräver intensiv kontakt med patienten, ofta flera gånger i veckan under flera års tid.

Psykodynamisk psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från att människans tankar, känslor och beteenden på ett ömsesidigt sätt styr och påverkar varandra. I arbetet ingår att ge patienten olika uppgifter att arbeta med mellan terapisamtalen. Inom KBT sätter terapeuten upp olika mål tillsammans med patienten som man sedan arbetar mot.

Läs mer om familjerådgivare i separat yrkesbeskrivning.

Förmågor

Förmågor som en psykoterapeut behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna är i för att kunna ge rätt stöd och behandling. Arbetet kan ibland vara psykiskt påfrestande då psykoterapeuten ofta kommer i kontakt med personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Förtroendeingivande: I arbetet kommer psykoterapeuten väldigt nära människor på ett professionellt plan, vilket gör det viktigt att agera på ett sätt så att patienten känner förtroende.

Kommunikativ förmåga:
Eftersom den största delen av arbetet innebär samtal är det viktigt att lyssna, ställa rätt frågor och kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Uppmärksam:
Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.