Specialister och rådgivare, lantbruk och trädgård

Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård har många olika arbetsuppgifter. De kan vara rådgivare till lantbrukare eller trädgårdsproducenter, informera om lagar och regler, miljöskydd eller handlägga bidrag från EU. Det är bra att ha en analytisk förmåga, kunna inge förtroende och ha lätt för att kommunicera med andra.
Bild på ett växtskott.

Specialister och rådgivare inom lantbruk kan arbeta hos till exempel hushållningssällskap eller branschorganisationer. De kan arbeta på företag och leverantörer inom trädgårdsodling. De kan också vara anställda på myndigheter såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelser eller Livsmedelsverket.

Arbetsuppgifter
Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård arbetar ofta med rådgivning i frågor som är viktiga för lantbrukare eller trädgårdsproducenter. Som rådgivare kan man vara inriktad på olika områden.

Rådgivningen kan exempelvis handla om hur odlingar kan bli mer effektiva och hållbara. Man kan också ge råd om hur man utformar system som styr odlingen i stora växthus, eller hur man anpassar ett lantbruk till att bli mer automatiserat, till exempel genom mjölkningsrobotar eller moderna utgödslingssystem.

Rådgivaren har ofta personlig kontakt med lantbrukaren eller trädgårdsodlaren. Man gör gårdsbesök och håller dem underrättade om nyheter inom området. Arbetet innebär att man följer med i utvecklingen av nya sorters grödor, odlingsmetoder eller utvecklingen inom djurhållning. Som rådgivare anordnar man kurser och informationsträffar, ibland i samarbete med myndigheter och organisationer.

De kunskaper man har efterfrågas också inom företag som arbetar med försäljning och distribution av till exempel plantor, frösorter, maskiner och andra produkter som används inom trädgårdsföretag och lantbruk.

Kunskap om miljölagstiftning, regler för djurhållning och andra regelverk gör att man kan arbeta med problemlösning och tolkningar av nya EU-direktiv. Man analyserar vad de kommer att innebära för svenska odlare och för ut kunskaperna om lagar och regler och hur de ska tillämpas.

Man kan även arbeta med att handlägga miljöstöd inom lantbruket som att administrera EU:s bidragssystem den information och service till lantbrukare som följer av det.

Specialister inom lantbruk och trädgård arbetar även med forskning, till exempel om hur man kan ställa om produktionen så att den blir mer hållbar.

Förmågor

Förmågor som specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgårdsodling behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Arbetet innebär ofta att man behöver samla in och hantera stora informationsmängder för att söka efter samband och orsaker. Man behöver kunna fatta beslut utifrån det underlag som finns. Det är bra att kunna se problem ur olika perspektiv för att hitta nya och bra lösningar.

Kommunikativ förmåga: Mycket av arbetet handlar om att kunna kommunicera med andra på ett tydligt sätt. Man behöver kunna samarbeta med flera andra aktörer för att få ett bra resultat, till exempel både kunder och producenter.

Ledarskapsförmåga: I många av de arbetsuppgifter man kan ha är det bra att kunna leda arbete och inge förtroende hos andra. Det är till exempel när man arbetar med rådgivning mot lantbrukare.

Organisationsförmåga: Det är vanligt att man arbetar i form av projekt, vilket ställer krav på att man kan strukturera sitt arbete, göra planer och sedan kunna hålla planeringen.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.