Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att följa upp att arbetsgivare och anställda följer de lagar som finns gällande rutiner för arbetsmiljön. Syftet med arbetet är att upptäcka risker. Det kan till exempel vara felaktiga arbetsställningar, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på en arbetsplats. Arbetsmiljöinspektörer informerar om regler och arbetar med att få företagen att förbättra arbetsmiljön. I arbetet träffar man mycket människor och det är viktigt att både vara utåtriktad och självständig.

Arbetsmiljöinspektörer arbetar på Arbetsmiljöverket.

Arbetsuppgifter
Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att inspektera arbetsplatser. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Oftast anmäls besöket i förväg, men inspektörerna har även rätt att komma oanmälda. Vid besöket kan inspektörerna antingen arbeta ensamma eller tillsammans med kollegor. Tillvägagångssättet kan skifta, beroende på vilket företag man besöker, till exempel beroende på hur stort det är eller inom vilken bransch. Under inspektionen för de en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. De man pratar också med till exempel skyddsombud, arbetsledare och de som arbetar med företagshälsovård.

Arbetsmiljöinspektörernas uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön. Det kan till exempel vara att de anställda arbetar med felaktiga arbetsställningar som kan ge dem skador, eller att det finns farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på arbetsplatsen.

En viktig uppgift är också att studera hur arbetet är organiserat. I sådana fall tittar man på om det förekommer mobbning och andra relationsproblem, eller om de anställda utsätts för skadlig stress. De sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön har blivit allt viktigare.

Under inspektionen förklarar inspektören hur han eller hon uppfattar arbetsmiljön och informerar om de eventuella brister som observeras. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på att företaget ska göra något åt saken. Inspektörerna informerar dels under själva inspektionen och skriver också ett inspektionsmeddelande där de bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnas inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven.

Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i samband med arbetet görs en arbetsskadeutredning på arbetsplatsen. Det innebär bland annat att skriva en rapport som också innehåller förslag på hur man förebygger nya skador eller olyckor.

En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektörer är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Enstaka gånger medverkar de som lärare vid kurser och konferenser. I sällsynta fall granskar arbetsmiljöinspektörer ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas.

Förmågor

Förmågor som en arbetsmiljöinspektör behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Arbetsmiljöinspektörer arbetar delvis ensamma vilket kräver att man själv kan planera och utföra sina arbetsuppgifter.

Kommunikativ förmåga: Man behöver vara tydlig när man kommunicerar med de företag man gör inspektioner hos.

Konflikthantering: En arbetsmiljöinspektör måste kunna hantera konfliker som kan uppstå när man påpekar brister i arbetsmiljön hos en arbetsgivare.

Regel och instruktionsfokus: Arbetet styrs av lagar och regler som man måste har mycket god kunskap om.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med många olika personer för att skapa en god arbetsmiljö.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.