Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Omsorgsassistent med en pensionär

Som undersköterska kan man arbeta inom vårdens- och omsorgens alla områden. Här beskrivs arbetet för undersköterskor inom äldreomsorgen, där majoriteten arbetar. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden och inom hemtjänst. Kommuner och vård- och omsorgsföretag är arbetsgivare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Undersköterskans arbete handlar ofta om att skapa trygghet, både för vård- och omsorgstagare och anhöriga.

Undersköterskor inom äldreomsorg ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. I äldreomsorgen är undersköterskan en del av vård- och omsorgstagarens vardag. Undersköterskan stödjer och motiverar personen att göra det de själva klarar av.

En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelser.

Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och ärenden.

Undersköterskan är delaktig i att upprätta genomförandeplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd tekniska hjälpmedel att hantera, exempelvis för att dokumentera och för att stödja den äldre att använda digital teknik.

Arbetsmiljö

Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos vård- och omsorgstagare, om inte arbetet kräver att man är två.

God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. Kunskap om förflyttningsteknik och rätt användning av liftar och andra hjälpmedel underlättar arbetet.

Arbetstider
Arbetstiderna är ofta enligt schema under dagtid, kvällar och helger. Nattarbete förekommer.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med vård- och omsorgstagare och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar undersköterskan med annan vårdpersonal.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vård- och omsorgstagarens fysiska och psykiska tillstånd samt att rapportera till andra yrkesgrupper.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.