Transportledare/Transportsamordnare

Transportledare och transportsamordnare koordinerar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare. Man säkerställer att gods hamnar på rätt ställe samt att transporterna är ekonomiska och effektiva. Det är bra att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, vara bra på att organisera och trivas med ett högt tempo.
Transportledarens arbetsredskap: dataskärm och fraktsedel

Transportledare och transportsamordnare arbetar ofta på transportföretag så som åkerier och budbilsföretag, men kan också vara anställda på företags distributionsavdelningar.

Arbetsuppgifter
Transportledare och transportsamordnare ansvarar för att planera transporter. De övervakar och dirigerar transporter som sker så att varor och gods når sina mottagare. Transporten ska ske snabbt, i rätt tid och godset ska komma till rätt plats.

I arbetsuppgifterna ingår att utreda olika möjliga transportalternativ åt kunder och att samordna tidplaner för lastning och lossning. Man bedömer vilka av de tillgängliga transportresurserna som passar bäst, för att hitta lösningar som både är ekonomiska och miljövänliga.

Jobbar man som transportledare vid ett godsförmedlingsföretag, en lastbilscentral eller ett åkeri arbetar man med att planera vilket gods som ska transporteras på de rutter som företaget har. Ofta finns redan förutbestämda rutter och dessa ska förses med gods från olika kunder så att de blir så effektiva som möjligt.

Om man istället arbetar vid företag eller industrier planerar man hur de varor som företaget producerar ska transporteras på bäst sätt. Antingen genom egna transporter eller genom att anlita transportföretag. Man kan även arbeta med att planera transporter av gods inom ett mindre geografiskt område, till exempel på ett budbilsföretag inom en stad, och kallas då ibland trafikledare.

Transportledare och transportsamordnare tar emot order och beräknar priser på transporterna. Via telefon, e-post samt digitala transportledningssystem hanterar man de bokningar som kommer in och dirigerar trafiken på ett logistiskt bra sätt. Man löser även problem som kan uppstå under transporterna som till exempel förseningar.

I arbetet ingår att ta hand om och utveckla kontakter med kunder. Det ingår också att sköta en del administration, så som fakturering, uppföljning och statisk av utförda transporter. Transportledare kan också ta fram underlag för avtal med de som ska utföra transporterna.

Förmågor

Förmågor som transportledare och transportsamordnare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Man kommunicerar mycket med både kunder och leverantörer, det är viktigt att kunna vara tydlig, för att ge och ta instruktioner utan att tappa viktig information.

Kundfokus: Det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på kundernas behov. Man behöver förstå vad kunder vill och agera för att lösa det på bästa sätt.

Organisationsförmåga: Man behöver ha förmåga att planera och skapa struktur, att kunna överblicka flera saker samtidigt för att kunna organisera transporter på ett effektivt sätt.

Stresstålig: Det är bra att kunna hantera ett högt arbetstempo och att kunna lösa problem med transporter när de uppstår. Att kunna hantera flera kundkontakter samtidigt som man kan samordna för att fylla en bil med gods.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.