Slöjdlärare

Slöjdlärare handleder elevers kreativa arbete – från idé till färdig produkt. Det är slöjdlärarens uppgift att skapa förutsättningar för elevernas lärande och se till att de använder verktyg och maskiner på ett säkert sätt. I slöjdämnet förenas teori och praktik i kreativa processer. Att planera, prova, lösa och utvärdera utvecklar kompetenser hos eleven som är till nytta även utanför slöjdsalen.
Bild på en syslöjdslärare och en elev.

Slöjdlärare arbetar främst på grundskolor, både kommunala och fristående. De kan även arbeta med slöjdrelaterad verksamhet folkhögskolor eller som ledare för olika slags kursverksamheter.

Arbetsuppgifter
Slöjdämnet består av två delar – textilslöjd och trä- och metallslöjd. Undervisningen utvecklar elevernas kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Slöjdläraren ska väcka elevernas nyfikenhet och handleda dem i kreativa utmaningar – från idé till färdig produkt.

Utöver lektionstid med eleverna går mycket arbetstid till förberedelse och efterarbete. Utifrån läroplanen planeras allt ifrån stora teman till enskilda lektioner. Elevernas lärande och utveckling ska dokumenteras och följas upp. För slöjdlärare i årskurs 6-9 ingår även betygssättning.

Som lärare på skolan ingår man i ett arbetslag som samarbetar kring elever och skolans utvecklingsarbete. Man är även mentor till några elever. Mentorsuppdraget innebär ett extra ansvar över dessa elevers skolgång och kontakt med deras vårdnadshavare, som vid exempelvis utvecklingssamtal. Vid behov kontaktas även elevhälsoteamet, så som specialpedagog, sjuksköterska eller kurator.

På mindre skolor är slöjdtjänsterna inte alltid stora nog för heltid, så i vissa fall kan man behöva ta tjänst på flera skolor för att nå upp till heltidsarbete. I slöjdsalarna finns en mängd verktyg och redskap och det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänk och ansvarsfullt kunna ta hand om eleverna i denna miljö.

Förmågor

Förmågor som slöjdlärare behöver ha eller utveckla:

Kreativ förmåga: Kreativitet behövs för att kunna motivera eleverna och skapa aktiviteter och en lärmiljö som är varierad och utvecklande.

Organisationsförmåga: I lärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner. Som slöjdlärare ingår ofta också visst ekonomiskt och organisatoriskt ansvar över inköp och materialförråd.

Pedagogisk förmåga:
Slöjdlärare bör ha förmågan att på ett intresseväckande och lärorikt sätt kunna handleda och förmedla slöjdkunskaper till eleverna.

Social förmåga
: Lärare behöver skapa förtroende och respekt hos eleverna, samt kunna samarbeta väl med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.