Systemutvecklare

Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk, kreativ och kunna samarbeta bra med andra.
IT-arkitekt arbetar med sin dator

Systemutvecklare arbetar till exempel på företag som är inriktade mot mjuk- och hårdvaruutveckling inom IT-området. De kan också arbeta inom andra branscher där IT-systemen är en bärande del av tjänsterna eller produkterna som på banker, inom handeln eller industrin. De kan också jobba som konsulter inom organisationer och myndigheter.

Arbetsuppgifter
Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system eller vidareutveckla befintliga system. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men de kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Den idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg, så kallat agilt arbetssätt.

Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar man med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren, tillsammans med användarna, upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

Ibland är systemutvecklare specialiserade på en viss del i utvecklingen av nya system. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.

Mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare kan anses vara varianter av systemutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industrin kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

Förmågor

Förmågor som en systemutvecklare bör ha eller utveckla:

Analytisk: Man analyserar problemen och bestämmer i vilken ordning de olika stegen ska tas. Kunna se betydelsen de små delarna har i relation till varandra och/eller helheten.

Kundfokus: Det är viktigt att lyssna till användarens behov för att hitta en bra lösning.

Samarbetsförmåga: Systemutveckling är ett lagarbete, det är viktigt att vara bra på att samarbeta. Man arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet.

Problemlösning: Det är viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar. Många gånger kräver arbetet att du finner nya lösningar.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.