Speditör

Speditörer arbetar med att hitta smarta transportlösningar åt kunder, som är effektiva både i tid och kostnader. Ofta arbetar man med internationella transporter. Man bokar transporttjänster hos transportföretag och sköter det administrativa arbetet, som att hantera frakthandlingar. Speditörer behöver vara bra på att organisera och kommunicera och ha fokus på att ge sina kunder bra service.

Speditörer arbetar i transport - och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition.

Arbetsuppgifter
Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder. Man arbetar inte med egna transportmedel utan har kontakt med flera olika åkerier eller andra transportföretag. Med hjälp av dessa planerar man transporter av kundernas gods som är så effektiva som möjligt.

De transporter som speditörer arbetar med är ofta längre och mer komplicerade. Man ger råd om lämpliga transportvägar och utreder komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Det är vanligt att man arbetar med internationella transporter och den administration som följer med gränsöverskridande transporter. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

När speditören kontaktas av en kund börjar man med att skaffa sig kunskap om t.ex. godsets storlek, värde och behov av transport. Därefter bokas transport för godset och de olika dokument som krävs utfärdas, till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

Speditören kan även teckna försäkringar eller ordna med lagring. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden.

Arbetstider
Ibland arbetar man kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en speditör behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Speditörer har mycket kontakt med både kunder och de som de anlitar för att utföra transporterna, det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation. Man har även internationella kontakter.

Kundfokus: Det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på kundernas behov. Man behöver förstå vad kunder vill och agera utifrån det. Servicen till kunderna ska vara bra och uppdragen ska behandlas snabbt.

Organisationsförmåga
: Man behöver ha förmåga att planera och skapa struktur, att kunna överblicka flera saker samtidigt och organisera transporter på ett effektivt sätt.

Stresstålig
: Det är bra att kunna hantera ett högt arbetstempo och att kunna lösa problem med transporter när de uppstår.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.