Specialister och rådgivare inom skogsbruk

Specialister och rådgivare inom skogsbruk har många olika arbetsuppgifter. De kan till exempel vara rådgivare till skogsägare, planera förvaltning av skogsområden, köpa in virke till skogsindustrin eller forska på nya användningsområden för skogens råvara trä. Det är bra att ha en analytisk förmåga, kunna inge förtroende och ha lätt för att kommunicera med andra.
En kvinnlig skogsingenjör pekar på några trästockar

Specialister och rådgivare inom skogsbruk arbetar på exempelvis skogsbolag, tjänsteföretag, energiföretag, organisationer och stiftelser. De arbetar även inom kyrkan, staten samt kommuner som äger skog och behöver skoglig kompetens. De finns även på universitet och högskolor.

Arbetsuppgifter
Skogskonsulenter/Skogsrådgivare
kontrollerar att de lagar som handlar om skogsvård och miljö- och naturvård följs. Man har en rådgivande roll gentemot andra skogliga tjänstemän och skogsägare i skogsbruks- och skogsvårdsfrågor.

Uppgifter som kan ingå i rollen är:
- Anordna informationsträffar och kurser inom exempelvis skadebekämpning, åtgärder som kan förbättra virkeskvaliteten eller öka produktiviteten.
- Värdering av skog och skogsbruksfastigheter.
- Inventeringar av skog, exempelvis skadedjursangrepp eller skador efter stormar
- Kartläggningar av naturområden som bör bli naturreservat

Skogskonsulenter kan också ta konsultuppdrag som till exempel att ta fram skogsbruksplaner. En skogsbruksplan innehåller fakta om hur stora skogsbestånden är, vilka naturvärden som finns, när och var skog ska avverkas samt vilka naturvårdande åtgärder som behövs. Planen är en hjälp för skogsägaren att göra en långsiktig planering av skogens skötsel och för att ta rätt ekonomiska beslut. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet.

Det är också vanligt att arbeta som virkesinköpare. Virkesköparen förser sågverk, massabruk, värmeverk och andra skogsindustrier med råvara i rätt mängd och av rätt kvalitet. Virkesinköparen har kontakt med skogsägare från inköp och avverkning till leverans av råvaran. Virkesinköpande tjänstemän vid skogsägarföreningarna kallas för skogsinspektorer.

En del specialister inom skogsbruket arbetar med forskning relaterad till skogen. Till exempel om hur skogsbruket kan bli mer hållbart, hur man kan använda råvaran trä till nya material eller som energikälla.

Förmågor

Förmågor som specialister och rådgivare inom skogsbruk behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Arbetet innebär ofta att man behöver samla in och hantera stora informationsmängder för att söka efter samband och orsaker. Man behöver kunna fatta beslut utifrån det underlag som finns. Det är bra att kunna se problem ur olika perspektiv för att hitta nya och bra lösningar.

Kommunikativ förmåga
: Mycket av arbetet handlar om att kunna kommunicera med människor oberoende av bakgrund på ett tydligt sätt. Man behöver kunna samarbeta med många olika aktörer för att få ett bra resultat, även om man ibland har olika intressen i ärendet.

Ledarskapsförmåga:
Det är viktigt att kunna leda arbete och inge förtroende, till exempel när man arbetar med rådgivning mot skogsägare eller då man presenterar en planering för hur ett skogsområde bör förvaltas.

Organisationsförmåga
: Det är vanligt att man arbetar i projektform, vilket ställer krav på att man kan strukturera sitt arbete, göra planer och sedan kunna hålla planeringen. Det är också vanligt att man arbetar med planering av logistik vilket ställer krav på förmåga att organisera.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.