Psykolog

Psykologer arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. De undersöker, utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska funktioner, psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologer arbetar med individer, grupper och organisationer. Som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog.
Arbetsredskap, penna och papper

Psykologer arbetar inom många områden i samhället. De arbetar exempelvis på vårdcentraler, inom psykiatrin, skolan, kriminalvården, idrottsvärlden, försvaret och inom arbetsliv och organisation. Många psykologer är egna företagare.

Arbetsuppgifter
Psykologen arbetar med människor i alla skeden i livet. I fokus för psykologens arbete står människans upplevelser, tankar, känslor, beteenden och samspel med andra. Gemensamt för alla psykologer är att de arbetar för att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och förmåga att påverka sitt liv i önskad riktning.

Psykologen kan till exempel genomföra psykologisk behandling, psykoterapi och förebyggande psykologiska arbeten. Psykologen gör också fördjupande utredningar, som bland annat inkluderar psykologiska tester för att mer detaljerat beskriva problem och därmed kunna ge mer genomarbetade förslag till åtgärder. Förutom utredning, förebyggande arbete och behandlingsarbete kan psykologen stödja, vägleda, motivera och coacha människor i olika sammanhang.

Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologen arbetar med hjälp av olika psykologiska metoder som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet. Metoderna kan vara inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa. Stresshantering är också ett exempel. Psykologen anpassar behandlingen till patientens behov.

Psykologen arbetar på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Arbete med organisationsutveckling, ledarskap och personalgrupper är vanligt. Psykologen kan hjälpa till att hantera konflikt- och krissituationer på arbetsplatser. Psykologen kan även arbeta med rekrytering och urval i företag, organisationer och inom försvaret.

Arbetsmiljö
Inom sjukvården arbetar psykologen ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Förmågor

Förmågor som en psykolog behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som psykolog behöver man ha förståelse för situationen som patienterna är i för att kunna ge rätt stöd och behandling. Arbetet kan ibland vara psykiskt påfrestande då psykologen ofta kommer i kontakt med personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Förtroendeingivande: I arbetet kommer psykologen väldigt nära människor på ett professionellt plan, vilket gör det viktigt att agera på ett sätt så att patienten känner förtroende.

Kommunikativ förmåga: Eftersom den största delen av arbetet innebär samtal är det viktigt att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå, såväl i tal som i skrift. Psykologen måste även kunna beskriva sin bedömning och sitt tillvägagångssätt.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av samt att kunna anpassa den efter de unika krav och önskemål som individen har.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.