Utredare/Kvalificerad handläggare

En utredare har flera roller. Vanligast är att de arbetar med att analysera fakta, ta fram förslag, planera, följa upp och granska. De kan också ge råd och upplysningar till allmänheten och till de som arbetar praktiskt i verksamheten. En utredare behöver vara bra på att analysera och att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

 
Controller i arbete

De flesta utredare arbetar inom stat, kommun eller landsting/region. Man kan också arbeta inom organisationer, på större företag eller vara egenföretagare.

Arbetsuppgifter
När utredaren får ett uppdrag börjar man med att samla in fakta kring området som ska utredas. Det görs på flera sätt, exempelvis genom inläsning av material och framtagning av statistik. En utredare har många interna och externa kontakter.

Därefter ska insamlad fakta och statistik analyseras och relateras till frågeställningen. Analysen resulterar i ett antal förslag som kan behöva testas för att kunna förutse för- och nackdelar med olika alternativ. Ibland arbetar utredaren ensam, ibland är flera inblandade. Under arbetets gång rapporterar utredaren till uppdragsgivaren.

När utredningen är klar har utredaren ofta ett eller flera förslag till förändring. Det kan gälla exempelvis en omorganisation eller en ny lag. Det är någon annan som tar slutligt beslut.

Utredare på en statlig myndighet gör utredningar, utarbetar förslag och skriver remisser inför riksdagsbeslut.

På länsstyrelsen arbetar utredare med att se till att riksdagsbeslut och lagar följs på regional och lokal nivå. De kontrollerar exempelvis att en fabrik inte gör för stora utsläpp, eller utreder om tillstånd kan ges till ny industriverksamhet.

Inom kommunen har utredaren ett nära samarbete med lokala politiker. De utreder ärenden inför beslut i en nämnd eller kommunfullmäktige. De svarar också på frågor från allmänheten om bestämmelser och service inom kommunen.

Inom landstinget eller en region utreder olika frågor inom hälso- och sjukvård, exempelvis hur sjukvården ska bli mer effektiv. Att utreda säkerheten för digitala patientjournaler är ett annat exempel.

På ett privat företag ansvarar utredaren exempelvis för utredningar som kan gälla etablering av nya verksamheter, omorganisationer eller nedskärningar. Konsultföretag gör utredningar oftast på uppdrag av offentlig sektor.

Förmågor

Förmågor som utredare bör ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Att kunna analysera och dra slutsatser från fakta som samlats in.

Kommunikativ förmåga: Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

Noggrann: Att vara metodisk och så att arbetet blir korrekt utfört.

Samarbetsförmåga: Att kunna samarbeta med andra för att exempelvis samla in fakta och synpunkter vid behov för att utredningen ska bli klar.

Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör ingen enskild prognos för yrket, men det ingår i prognosen nedan.
Chans att få jobb*
Mycket god God Medelgod Liten Mycket liten

*Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjligheten att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Yrkesbeskrivningar och yrkesprognoser kommer från Arbetsförmedlingen.