Antagning till lediga platser i år 2 eller år 3

Sista ansökningsdag till yrkesdansarutbildningen för höstterminen 2019 var den 14 januari 2019. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter detta datum.

Ordinarie antagning till yrkesdansarutbildningen sker för start i gymnasieskolans år 1. Det finns dock möjlighet för elever att söka eventuellt lediga platser för start i år 2 och år 3. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till yrkesdansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury, en godkänd hälsoundersökning och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)

Bedömningen sker med utgångspunkt från den färdighetsnivå som den sökta kursen har.

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarat det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Om flera sökande presterar lika bra på färdighetsproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 3. Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 5. Den 25 februari 2019 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning till yrkesdansarutbildningen. Sökande får därefter ett brev med besked.
  Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges på antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Den slutliga antagningen för yrkesdansarutbildningen görs av Rådet för dansarutbildning den 17 juni 2019, då de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från grundskolan. Observera att varje sökande själv måste skicka in sin betygskopia för att kunna bli antagen till utbildningen.
 8. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 9. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever, inte Skolverket.

Mer om Rådet för dansarutbildning

 

Datum för färdighetsprov 2019

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk

Stockholm, yrkesdans år 1 och år 2-3, Modern nutida dans
Torsdag den 31 januari (Modern nutida dans/Färdighetsprov 1)
Fredag den 1 februari (Modern nutida dans/Färdighetsprov 2)
Lördag den 2 februari (Modern nutida dans/Färdighetsprov 3)
Söndag den 3 februari (Modern nutida dans/Slutprov)
Måndag den 4 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, yrkesdans år 1 och år 2-3, Klassisk balett
Torsdag den 14 februari (Klassisk balett/Färdighetsprov 1)
Fredag den 15 februari (Klassisk balett/Färdighetsprov 2)
Lördag den 16 februari (Klassis balett/Färdighetsprov 3)
Söndag den 17 februari (Klassisk balett/Slutprov)
Måndag den 18 februari (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Fredag den 31 maj (Färdighetsprov)
Lördag den 1 juni (Slutprov)
Söndag den 2 juni (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2019-01-10
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se